Εισαγωγικά στοιχεία

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Είναι φάρμακα που χορηγούνται για την καταστολή των αρρυθμιών. Βέβαια, πολλές φορές, δεν καταστέλλουν μόνο τις αρρυθμίες, αλλά μπορεί να καταστέλλουν και τον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι προβλέψιμη εξ αρχής η θεραπευτική τους επίδραση. Θα πρέπει δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις να γίνει δοκιμή για να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Επίσης, ευτυχώς όχι συχνά, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αρρυθμίες που μάλιστα είναι πιο επικίνδυνες από τις αρρυθμίες για τις οποίες αρχικά χορηγήθηκαν. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «προαρρυθμία» ή «προαρρυθμική δράση» των αντιαρρυθμικών φαρμάκων.

Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν μόνα ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στην περίπτωση του συνδυασμού των αντιαρρυθμικών φαρμάκων θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή και να γίνεται πάντα με την επίβλεψη ειδικού. Οι συνέπειες της συνέργειας δύο ή περισσότερων αντιαρρυθμικών ή αντιαρρυθμικών με άλλα φάρμακα μπορεί να είναι δραματικές.

Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα παρεμβαίνουν στην ηλεκτρική ισορροπία του καρδιακού κυττάρου και με αυτό τον τρόπο μπορεί να ομαλοποιούν τον καρδιακό ρυθμό όταν υπάρχει αρρυθμία, αλλά παράλληλα μπορεί να καταστέλλουν το φυσιολογικό ρυθμό προκαλώντας προβλήματα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει αρρυθμία και η καρδιά λειτουργεί με φυσιολογικό τρόπο.

Η ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς στο κυτταρικό επίπεδο

Η καρδιά για να λειτουργεί μηχανικά ως αντλία χρειάζεται να ενεργοποιείται από διαδοχικά ηλεκτρικά ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά παράγονται από τον φλεβόκομβο , μία μικρή περιοχή στον δεξιό κόλπο και διεγείρουν, κύτταρο με κύτταρο, ολόκληρο το καρδιακό μυοκάρδιο. Έτσι λοιπόν σε κάθε καρδιακό παλμό τα καρδιακά κύτταρα που βρίσκονται σε μία διαδοχική εναλλαγή διέγερσης και ηρεμίας. Η εναλλαγή αυτή προκαλείται από διαδοχική μετακίνηση ιόντων (νατρίου, καλίου και ασβεστίου) εντός και εκτός του κυττάρου, διαμέσου ειδικών πόρων (ιοντικών καναλιών) πού βρίσκονται στην μεμβράνη του καρδιακού κυτταρου. Κατά τη διάρκεια της ηρεμίας υπάρχει μία αρνητική φόρτιση στο εσωτερικό της κυτταρικής μεμβράνης ενώ κατά τη διάρκεια της διέγερσης, απότομα, αυτή η ισορροπία αντιστρέφεται. Η αλλαγή αυτής της ισορροπίας κατά την ηλεκτρική διέγερση του κυττάρου, οδηγεί σε συσσώρευση ασβεστίου μέσα στο κύτταρο που προκαλεί την συστολή ειδικών σχηματισμών των σαρκομερίων και κατ’ επέκταση ολόκληρου του καρδιακού μυός. Η γραφική παράσταση της αλλαγής της διαφοράς δυναμικού στην κυτταρική μεμβράνη του καρδιακού κυττάρου κατά την φάση της ηλεκτρικής διέγερσης ονομάζεται δυναμικό ενέργειας και φαίνεται στην Εικόνα 1.

Στη μεμβράνη των καρδιακών μυοκυττάρων υπάρχουν ιοντικα κανάλια νατρίου καλίου και ασβεστίου. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα επιδρούν σε κάποιο ή κάποια από τα κανάλια ιόντων (Εικόνα 2) και αλλάζουν τη μορφολογία του δυναμικού ενέργειας. Αυτή τους η δράση δημιουργεί μία ομογενοποίηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των καρδιακών κυττάρων κάτι που έχει αντιαρρυθμική επίδραση.

Εικόνα 2

Διαβάστε περαιτέρω :

2017-08-02T00:50:52+00:00